Hibe desteği verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2024 yılında ülke genelinde yürütülecek olan SOGEP–Anadoludakiler programına ilişkin proje teklif çağrısında başvuru süreci 19 Temmuz da son erecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2024 yılında ülke genelinde yürütülecek olan SOGEP–Anadoludakiler programına ilişkin proje teklif çağrısında başvuru süreci 19 Temmuz da son erecek.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’ndan (BAKKA) yapılan duyuruda ‘SOGEP Programının amacı, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır. Anadoludakiler Platformu ile, topraklarımızın zenginliğini dijital platformda paylaşarak yerel üreticilerimizin desteklenmesini, geleneksel kültürümüzün yaşatılmasını ve yerel potansiyellerin keşfedilmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında başvuru sahiplerinden SOGEP – Anadoludakiler programına ilişkin projelerinin bilgi formu, bütçe ve iş planını hazırlamaları ve bu dokümanları Ajans ile paylaşmaları beklenmektedir. Projeye ilişkin olarak Proje Bilgi Formu, Proje Bütçesi ve İş Planının 19.07.2024 (Cuma) tarihine kadar [email protected] adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Uygun bulunan projeler nihai başvuru aşamasına alınacak olup bu noktadan sonra proje geliştirme çalışmaları doğrudan Ajans koordinasyonunda yapılacaktır’ denildi.

Öncelik Alanları
Hazırlanacak projelerin aşağıda yer alan önceliklerden en az bir tanesi ile ilişkili olması, asgari 1 Milyon TL bütçeli olması ve asgari eş finansman tutarının proje bütçesinin %10’u kadar olması ön koşuldur.
Öncelik 1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak
Öncelik 2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik
Öncelik 3: Sosyal İçerme
Öncelik 4: Sosyal Sorumluluk (Kâr amacı güden kuruluşlar)

Özel sektör sadece öncelik 4 kapsamında başvuru sahibi olarak proje sunabilir. Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari %50’dir.
SOGEP Kapsamında Anadoludakiler Markası Altında Desteklenecek Projelere İlişkin Kriterler
Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında; “Anadoludakiler” altında desteklenebilecek projelerde aşağıda yer alan unsurların yer alması beklenmektedir:

1. Coğrafyaya Özgü Bir Yerel Değerin, Ürünün ya da Üretim Biçiminin Yaşatılması
•    Projede yerel kültürel ve coğrafi değerlerin korunması ve yaşatılması
•    Yerel ürünlerin ve üretim tekniklerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması

2. Saygılı Üretim Kriterleri
•    Projede çevre dostu yöntemlerin kullanılması (temiz enerji, atık yönetimi vb)
•    Saygılı üretim kriterlerine uygunluk
•    Sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi

3.Geleneği Yaşatırken Ticaret Hacmi Yaratan
•    Projede yerel geleneğin ve kültürel mirasın korunması ve yaşatılması ile geleneksel üretim tekniklerinin korunması ve geliştirilerek ticaret hacminin artırılması
•    Dijital pazarlara erişim

4.Kültür Mirası ile Teknoloji Buluşması
•    Geleneksel üretim yöntemlerinin korunması ve modern teknolojinin entegre edilerek verimliliğin artırılması
•    Yenilikçi tasarım ve teknolojilerle geleneksel üretimin buluşturulması
•    Anadolu'nun kültür mirasının canlı tutulması için geleneksel ve yerel bilginin hatırlanması, yeni nesil ile teknoloji aracılığıyla buluşturulması ve yaşatılması

5.Sosyal Girişimcilik
•    Yerel ürünlere yönelik sosyal girişimciliğin desteklenmesi ve temiz üretim, yerel iş ve sağlıklı ürünlere erişim konularında ekonomik değer yaratılması
•    Gıda güvenliği ve dayanıklılığı
•    Kentsel kırsal gıda sistemleri (yerel gıda sistemi)
•    Gıda israfını azaltmak (döngüsel gıda)
•    Sosyal gastronomi
•    Yeni nesil çiftçiler
6.Kalkınma Odaklı Turizm Modeli
Yerel kültürün ve ürünlerin yaratıcı ve özgün biçimlerde deneyimlenmesi için yaparak öğrenme ve deneyimleme fırsatlarının sunulması ve hikâyelerin yerinde deneyimlenmesinin teşvik edilmesi.
•    Deneyim turizmi
•    Yaratıcı turizm
•    Yerel hikâyeler
•    Hikâyenin deneyimi
•    Yerel kültür deneyimleri
•    Yerel ürün, üretim atölyeleri

Uygun Başvuru Sahipleri
Kâr amacı gütmeyen veya belirli ölçüde kamu yararı gözeten, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri uygun başvuru sahipleridir. Kâr amacı güden kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, diğer projelerde ise yalnızca iştirakçi olabilirler.

Desteklenmeyecek Projeler ve Proje Bileşenleri
•    Temel sosyal hizmet sunumuna yönelik yenilikçi niteliği olmayan projeler,
•    Yurtdışı gezi ile yurtdışı seminer, konferans, eğitim vb. faaliyetleri içeren proje kalemleri,
•    Sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar içeren projeler,
•    Okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri,
•    Proje amaçları ile ilişkilendirilmemiş ve sürdürülebilirliği zayıf eğitim faaliyetlerine odaklanan projeler,
•    Hali hazırda başka bir kurum tarafından rutin olarak sunulan hizmetleri içeren projeler,
•    Hedef kitle ile faaliyetleri arasında ilişki kurulamayan projeler,
•    Sosyal sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüne ilişkin sosyal araştırma, analiz ve raporlama faaliyetleriyle sınırlı projeler.

Başvuru Süreci
Program kapsamında paydaşlardan SOGEP – Anadoludakiler programına ilişkin projelerinin bilgi formu, faaliyet planı ve bütçenin hazırlanması ile bu dokümanların Ajans ile paylaşılması beklenmektedir. Projeye ilişkin olarak bilgi formu, taslak faaliyet planı ve bütçenin 19.07.2024 (Cuma) tarihine kadar [email protected] adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Uygun bulunan projeler nihai başvuru aşamasına alınacak olup bu noktadan sonra proje geliştirme çalışmaları doğrudan Ajansımızın koordinasyonunda yapılacaktır

Bakmadan Geçme